Reglement

Reglement 2022  

1. Doelstelling Dansregio West 

Dansregio West is een samenwerkingsverband van dansscholen en verenigingen die samenwerken  om het dansen in de regio te promoten. Speerpunt is het organiseren van onderlinge wedstrijden  voor paren van de aangesloten dansscholen. Deze wedstrijden zijn kleinschalig en laagdrempelig en  worden gehouden in de dansscholen zelf. Dit is bedoeld om dansers kennis te laten maken met de  wedstrijdsport op een gezellige manier. Dansregio West richt zich in beginsel uitsluitend op het  ballroomdansen en latin american dansen.  

2. Deelnemende scholen en dansparen 

Een dansschool of vereniging moet lid zijn van de Dansregio West om paren in te kunnen schrijven  voor de onderling georganiseerde “regio”-wedstrijden. Paren moeten andersom dus aangesloten zijn  bij een dansschool of vereniging die lid is van de Dansregio West. Er kan een uitzondering gemaakt  voor paren van buiten de regio, maar die dienen dan altijd mee te dansen in de Open Klasse!  

3. Registratie en inschrijving  

Dansscholen / Verenigingen  

Bij de start van de Dansregio West in 2022 zijn er ± 25 scholen/verenigingen aangesloten waarmee  we het eerste seizoen 2022 starten. Het is geen doel op zich alleen maar groter te worden als regio.  

Nieuwe scholen of verenigingen kunnen zich aanmelden om in het nieuwe seizoen deel te gaan  nemen aan de Dansregio West. Als dit is bevestigd en geregistreerd kunnen zij vervolgens ook paren  inschrijven in het nieuwe daarop volgende seizoen. Aanmelding kan door een mail te sturen naar de  kerngroep of een van de leden van de kerngroep, daarin wordt het dan besproken.  

Dansparen  

Een danspaar dat deelneemt aan een wedstrijd bij de Dansregio West kan zowel uit heer/dame,  heer/heer als dame/dame bestaan. Het is ook toegestaan om met de ene partner ballroom te dansen  en met een andere partner latin.  

Dansparen die dansen bij de Dansregio West kunnen zich via hun dansschool laten opgeven voor  wedstrijden.  

Iedere deelnemende dansschool heeft een aanspreekpunt en/of teamcaptain. Inschrijving van de  paren voor wedstrijden gebeurt door dit aanspreekpunt of door de captain.  

Dansregio West verzorgt geen inschrijving bij landelijke bonden en er is geen informatie-uitwisseling. 

4. Organisatie van wedstrijden  

De organisatie van en verantwoording voor een wedstrijd ligt altijd in handen van de organiserende  school. Als de Dansregio West een wedstrijd toewijst aan een organisator is de organisator volledig  financieel verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte kosten en aanvaardt de Dansregio West onder  

geen beding verantwoordelijkheid. We streven naar 4 wedstrijden per jaar. Dit zijn 3 reguliere  wedstrijden en een teammatch om het seizoen feestelijk af te sluiten.  

De organisator is verplicht uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de wedstrijd het jurypanel bekend te  maken aan de kerngroep om na goedkeuring een flyer of convocatie te publiceren met alle  informatie erop, waaronder het jurypanel.  

Toepassingen van het wedstrijdreglement en/of eventuele geschillen voor/tijdens de wedstrijd  worden met de organiserende school besproken door de aanwezige vertegenwoordiging van de  Dansregio West.  

Opgave van wedstrijdparen gebeurt door het aanspreekpunt van de dansschool of door de  teamcaptain uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd bij de organiserende school. Dit gebeurt per mail  door de namen van de dansers door te geven samen met de klasse(s) waarin wordt deelgenomen.  

Indien uiterlijk 1 week voor een wedstrijd er niet voldoende deelnemers zijn om een leuke en  gezonde wedstrijd te kunnen organiseren, zal in samenspraak de wedstrijd worden geannuleerd.  

Tenzij anders vermeld, mag men er vanuit gaan dat een wedstrijd altijd op zondag zal plaatsvinden  en zal starten om 10.00 of 10.30. De zalen zullen 1 uur voor aanvang van de wedstrijd open gaan,  bijv. om in te dansen.  

De entreeprijs voor deelnemers en bezoekers bedraagt € 5,00 per persoon, te betalen aan de kassa  van de organiserende school. Verder zijn er geen bijkomende kosten voor entree of deelname.  

De organisatie dient zelf voor rugnummers te zorgen.  

Advies met betrekking tot prijzen is te werken met oorkondes, om dit geen te grote kostenpost te  laten zijn. Hier van afwijken, bijv. door bekers uit te reiken, kan en mag altijd, dat is aan de  organiserende school.  

5. Jurypanel  

Een jurypanel zal per categorie en klasse in dezelfde samenstelling de hele wedstrijd beoordelen.  Organisatoren stellen jurypanels van 3 juryleden samen. Deze juryleden moeten op de landelijke  juryledenlijst staan, op de internationale juryledenlijst of eigenaar/dansleraar zijn van een van de  aangesloten scholen. De juryleden dienen op de convocatie te worden vermeld voordat deze wordt  

verzonden c.q. op de site van de Dansregio West komt te staan.  

Er mag een uitzondering worden gemaakt door per wedstrijd in het jurypanel 1 jurylid op te stellen  wat (nog) niet op de juryledenlijst staat en/of los staat van de dansscholen, maar wel minimaal in de  top 6 van de hoogste klasse van Nederland heeft gedanst, of hoger. Dit hoger zal worden afgestemd  met de kerngroep. Zo’n evt. keuze wordt net als het panel afgestemd met de kerngroep.  

In een voor een categorie en klasse samengesteld jurypanel mogen de volgende combinaties niet  voorkomen:  

• Juryleden mogen niet in hun eigen school jureren  

• Een jurylid mag maximaal 1 wedstrijd van de Dansregio West per kalenderjaar jureren  De vergoeding per jurylid is € 50,- excl. reiskosten tegen € 0,19 per gereden kilometer.  

6. Voorwaarden voor wedstrijddansers  

Deelname aan wedstrijden, door of onder toestemming van de Dansregio West georganiseerd,  geschiedt op eigen risico. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of  ongevallen. Bij inschrijving voor deelname aan wedstrijden verklaren deelnemers op de hoogte te  zijn van de reglementen zoals vermeld op deze site. In gevallen waarin het reglement niet voorziet,  beslist de kerngroep in overleg.  

Het nuttigen van eigen meegebracht eten en drinken is niet toegestaan. Hier kunnen uitzonderingen  op worden gemaakt in geval van bijv. een allergie. Deze dient dan aangetoond te worden. De scholen  worden gevraagd gangbare prijzen te hanteren.  

7. Kledingreglement  

Het dragen van kleding voor dames en heren is vrij. Uiteraard dient alle kleding binnen de algemene  normen van netheid en fatsoen te vallen. Overbodig wellicht, maar het dragen van Ballroom en Latin  American wedstrijdkleding is niet toegestaan, behalve in de Open klasse.  

8. Captains  

Tijdens de wedstrijd worden de deelnemende teams vertegenwoordigd door maximaal 1 captain.  Captains hoeven, mits hij/zij niet meedanst, geen entreegeld te betalen maar dienen wel op de lijst  te staan van captains voor de wedstrijd. Alle contacten van deelnemers met de wedstrijdleiding  dienen via hun captain te verlopen.  

Wanneer de captain niet bij een wedstrijd aanwezig kan zijn, wijst zijn of haar dansschool een  vervanger aan, en geeft deze naam tijdig door aan het wedstrijdsecretariaat opdat de entreelijst  tijdig geüpdate kan worden.  

9. Klassenindeling  

De danswedstrijden kennen 3 categorieën waarin alle paren niet zijnde professional-paren kunnen  deelnemen: 

- Adults Beide partners zijn maximaal 34 jaar oud  

- Senioren Minimaal een van de partners is 35 jaar of ouder  

- Open Klasse Paren die niet in de eerste twee categorieën vallen, afkomstig zijn van   scholen buiten de regio of landelijk in amateurklasses (kledingklasses) dansen  

In alle categorieën kennen we vervolgens hetzelfde wedstrijdverloop. In de eerste ronde dansen alle  paren in een bepaalde categorie in 1 ronde tegen elkaar. Vervolgens wordt op basis van de  doorplaatsingen een onderscheid gemaakt in poules. In die poules worden vervolgens de  vervolgwedstrijden gedanst in, afhankelijk van de deelname, kwart finale, halve finale en finale.  

Deze poules zijn afhankelijk van de omvang van het deelnemersveld. De jurybeoordelingen in de  eerste ronde bepalen deze poules. 

11. Wedstrijdsysteem 

De organisatie is gehouden aan de toepassing van het in de internationale danssport gebruikelijke  "Skating System".  

Bij de afsluitende teammatch is er een mogelijkheid om een extra wedstrijdelement toe te voegen.  Dit zal de organiserende school dan bespreken met de kerngroep. Deze aanvraag van de  organiserende school voor een extra element dient tegelijkertijd met het jurypanel (4 weken voor de  wedstrijd) bekend te worden gemaakt aan de kerngroep en daarna op de flyer of convocatie te  worden opgenomen.  

12. Uit te voeren dansen  

Adults en Senioren  

Ballroom: Engelse Wals, Tango en Quickstep  

Latin: Cha Cha, Rumba en Jive  

Open Klasse  

Ballroom: Engelse Wals, Tango, Slow Foxtrot en Quickstep  

Latin: Samba, Cha Cha, Rumba en Jive  

Op de afsluitende teammatch kan/mag hiervan worden afgeweken in overleg met de kerngroep. Hier  mogen dan ook “vreemde” dansen of andere elementen aan worden toegevoegd. Als dit gebeurt, zal  dit uiterlijk 4 weken van tevoren bekend worden gemaakt.  

13. Slotbepaling  

Met dit reglement is geprobeerd duidelijkheid te creëren omtrent het doel van de Dansregio West en  afspraken te maken over de wijze waarop we de danssport gezamenlijk beoefenen en wedstrijden  organiseren. Mochten zaken niet in het reglement zijn opgenomen rekenen we op het verstand van  de dansers en de teamcaptains. Indien nodig kunnen zaken voorgelegd worden aan de kerngroep van  de Dansregio West en zal het daar worden besloten. Bewust is dit reglement beknopt gehouden om  te bewerkstelligen dat het begrijpelijk is voor en bekend is bij iedereen. Na 1 jaar gaan we de werking  van de regio en dit reglement evalueren en waar nodig aanpassen.  

Met vriendelijke groet,  

Glenn Feddema, Kurt Findhammer en Serena Goedkoop  

Kerngroep Dansregio West  

Aankomende wedstrijden

Dansregio West: Delft

28 February 2022
Dansschool Wesseling

Dansregio West: Noordwijkerhout

24 April 2022
Megaplaza Starlight
-

Pepernotencup

27 November 2022
Megaplaza Starlight
-